Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

Het belang van ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. De ouders vertrouwen hun kind(eren) een groot deel van de dag toe aan onze leerkrachten. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat het ouder– en leerkrachthandelen zoveel mogelijk in elkaars verlengde ligt.

Op basisschool Pius X houden we ervan om ‘korte lijntjes’ te hanteren. Dit kan op initiatief van school, maar natuurlijk ook op initiatief van u als  ouder. Drie keer per jaar houden we oudergesprekken.

Aan het begin van het jaar vinden de zgn. startgesprekken plaats. Hierin zijn vooral ouders (en vanaf groep 6 ook de kinderen) aan het woord: wat zijn de verwachtingen voor het komend schooljaar? Vlak voor de uitreiking van portfolio 1 vindt het tweede oudergesprek plaats.

Tijdens dit gesprek wordt het portfolio besproken en n.a.v. de evaluatie van de gemaakte toetsen wordt overlegd wat in het nieuwe werkplan opgenomen dient te worden voor het kind. Aan het eind van het schooljaar vindt het derde oudergesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het tweede portfolio besproken en wordt er teruggekeken naar het startgesprek.

Wij verwachten van ouders dat zij het ontwikkelingsproces van hun kind volgen, ondersteunen en deze betrokkenheid laten blijken door bij deze oudergesprekken aanwezig te zijn. De ontwikkeling van een kind is een gedeelde verantwoordelijkheid, die we samen dragen en waar we samen invulling aan geven.

Naast deze formele gesprekmomenten wordt regelmatig hulp gevraagd vanuit de groepen of de oudervereniging voor bijvoorbeeld ondersteuning bij activiteiten, vervoer naar het bos of een excursie enz.

Communicatie via Social schools

De ouders worden op diverse manieren geïnformeerd: Social schools is een beveiligde, digitale omgeving om allerlei informatie uit te wisselen tussen ouders en de school. Zo wordt via Social schools iedere week de nieuwsbrief verzonden, staat de jaarkalender in de agenda, verstuurt de leerkracht u of de hele groep een bericht, kunt u uw kind ziek– en betermelden en verlofaanvragen indienen. Als uw kind op school begint, ontvangt u een inlogcode en wachtwoord.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR zelfs instemmingsrecht (bijv. de schoolgids). De ouders in de MR zijn het klankbord van u als ouder buiten aan de schoolpoort. Wat speelt er, wat moet er besproken worden? Wat gaat er goed en wat kan er beter? De MR bestaat uit 2 personen vanuit de ouders en 2 personen vanuit het personeel.

De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over o.a. verkeerveiligheid, schoolgids, extra vrije dagen en belangrijke beslissingen op schoolniveau. Ook sluit de directeur iedere vergadering aan om belangrijke zaken te vertellen en de mening van ouders te horen. De MR is indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de LPS.

Ouderpanel

Het ouderpanel van de Pius X vormt het klankbord voor de directeur. De directeur is voorzitter en samen met 2 ouders wordt over verschillende onderwerpen gesproken en gebrainstormd. Om de groep van ouders te vergroten is er voor gekozen om het ouderpanel aan te laten sluiten bij de MR-vergaderingen met het verschil dat de leden van het ouderpanel geen instemmings- of adviesrecht heeft.

Oudervereniging

De oudervereniging is een groep actief betrokken ouders, die helpt bij de organisatie van allerlei activiteiten. De oudervereniging beheert tevens de vrijwillige ouderbijdrage die door de ouders van onze school betaald wordt.

We streven naar een samenstelling van de oudervereniging, waarbij uit iedere combinatiegroep één ouder vertegenwoordigd is. De oudervereniging vergadert zo’n zeven keer per schooljaar. Op uitnodiging wordt de vergadering bijgewoond door de directeur.

Bij veel van onze activiteiten wordt naast de hulp van de oudervereniging ook een beroep gedaan op de ouders. Via de nieuwsbrief kan uw hulp gevraagd worden bij activiteiten als de viering van Kerstmis, carnaval, sportdag, leerkrachtendag etc.

Leerlingenraad

De inbreng en de mening van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Onze school heeft daarom ook een leerlingenraad die gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar komt. Uit de groepen 5 tot en met 8 neemt een leerling gedurende een schooljaar deel in deze leerlingenraad. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen invloed op zaken die hen aangaan en kunnen zij voorstellen doen aan de directeur van de school. De leden van de leerlingenraad leggen de leerlingen van groep 1-2 en groep 3-4 uit wat er besproken is en vragen ook aan deze leerlingen wat zij graag zouden willen inbrengen.

Interessante informatie